Εργαστήριο Εδαφομηχανικής - IONIA LABS

Μελά Παύλου 13
14231 Νέα Ιωνία

Τηλέφωνο 210 27.20.037
Κινητό τηλέφωνο 6932 33.85.02
Φαξ 210 27.70.982

%6E%2E%6C%6F%75%6B%69%64%69%73%40%69%6F%6E%69%61%2D%6C%61%62%73%2E%67%72

Στην αρχή

Εξοπλισμός & Δοκιμές Εργαστηρίου IONIA LABS στη Νέα Ιωνία


Το εργαστήριο είναι εξοπλισμένο με συσκευές και όργανα τα οποία καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος των εργαστηριακών δοκιμών εδαφομηχανικής καθώς και μέρος επί τόπου δοκιμών εδαφομηχανικής. Ο εξοπλισμός είναι στο σύνολό του καινούργιος και διακριβωμένος με βάση τα διεθνή πρότυπα. Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες συσκευές και όργανα

 • Αυτόματη συσκευή τριαξονικής φόρτισης εδαφικών δειγμάτων Tri Scan 50KN με 3 κελιά
 • Συσκευή Ανεμπόδιστης θλιψης εδάφων + CBR
 • Συσκευή άμεσης διάτμησης
 • Συσκευή μονοδιάστατης στερεοποίησης
 • Συσκευή πλαστικότητας CASAGRANDE
 • Ηλεκτροκίνητη κοσκινίστρα
 • Συσκευές περατότητας σε μήτρα Proctor
 • Ζυγούς ακριβείας 1, 0.1 και 0.01 γραμμαρίων
 • Πλήρης σειρά κόσκινα κατά BS 410/ ISO 3310-1
 • Αραιόμετρα 151 και 152 Η
 • Συσκευές κώνου - άμμου
 • Φούρνος ξήρανσης

Δοκιμές Εδαφομηχανικής
Ο εξοπλισμός του εργαστηρίου καλύπτει την εκτέλεση των ακόλουθων εργαστηριακών δοκιμών εδαφομηχανικής:

Δοκιμές Κατάταξης
 • Προπαρασκευή σε ξηρή κατάσταση δειγμάτων εδάφους για εργαστηριακές δοκιμές
 • Προσδιορισμός φυσικής υγρασίας εδάφους
 • Προσδιορισμός φαινόμενου βάρους συνεκτικών υλικών
 • Προσδιορισμός ειδικού βάρους εδαφών
 • Προσδιορισμός ορίου υδαρότητας, ορίου πλαστικότητας και δείκτη πλαστικότητας
 • Προσδιορισμός κοκκομετρικής αναλύσεως λεπτόκοκκων και χονδρόκοκκων αδρανών υλικών
 • Προσδιορισμός υλικού λεπτότερου του κοσκίνου Νο 200 σε αδρανή υλικά
 • Προσδιορισμός υλικού λεπτότερου του κοσκίνου Νο 200 σε αδρανή υλικά
 • Κοκκομετρική ανάλυση με αραιόμετρο
Δοκιμές Εδαφομηχανικής
 • Προσδιορισμός σχέσης υγρασίας - πυκνότητας εδαφών πρότυπος ή τροποποιημένη μέθοδος κατά PROCTOR
 • Προσδιορισμός καλιφορνιακού λόγου φέρουσας ικανότητας CBR στο εργαστήριο
 • Δοκιμή μονοδιάστατης στερεοποιήσεως
 • Δοκιμή ανεμπόδιστης θλίψης
 • Τριαξονική δοκιμή σε συνεκτικά εδάφη χωρίς στερεοποίηση και μέτρηση πιέσεως των πόρων (UU)
 • Τριαξονική δοκιμή με στερεοποίηση πιέσεως των πόρων (CUPP)
 • Τριαξονική δοκιμή με στερεοποίηση χωρίς μέτρηση πιέσεως των πόρων (CD)
 • Δοκιμή ταχείας διάτμησης χωρίς στερεοποίηση
 • Δοκιμή ταχείας διάτμησης με στερεοποίηση
 • Δοκιμή βραδείας διάτμησης με στερεοποίηση
 • Δοκιμή υδροπερατότητας σταθερού ύψους
 • Δοκιμή υδροπερατότητας μεταβαλλόμενου ύψους
 • Προσδιορισμός συντελεστού υδροπερατότητας στη συσκευή στερεοποιήσεως
 • Προσδιορισμός της παραμένουσας διατμητικής αντοχής στη συσκευή άμεσης διάτμησης
 • Δοκιμή διόγκωσης στα πλαίσια της δοκιμής στερεοποιήσεως
Επί τόπου Δοκιμές
 • Επί τόπου έλεγχος συμπύκνωσης με τη μέθοδο κώνου - άμμου