Πολιτική Ποιότητας της IONIA LABS A.E. στη Νέα Ιωνία

 
Στο εργαστήριο Εδαφομηχανικής IONIA LABS A.E., διεξάγουμε εργαστηριακές δοκιμές Εδαφομηχανικής, εκπονούμε μελέτες, και αναλαμβάνουμε εργολαβίες σχετικές με τον χώρο της γεωλογίας στοχεύοντας στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας.

Για το σκοπό αυτό η Διοίκηση και όλο το προσωπικό του εργαστηρίου δεσμευόμαστε να ικανοποιούμε τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των πελατών μας έγκαιρα, με ακρίβεια, αξιοπιστία και συνέπεια, καλύπτοντας πλήρως τις σχετικές νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις και τις απαιτήσεις για ασφάλεια.

Για να επιτύχουμε τα παραπάν:

  • Έχουμε υιοθετήσει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2000, το οποίο εφαρμόζεται, σε όλες τις δραστηριότητες του εργαστηρίου που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με την ποιότητα, αποτελεσματικά και αποδοτικά.
  • Παρέχουμε επαρκείς πόρους για την διαχείριση της Ποιότητας: τεχνογνωσία, εκπαιδευμένο προσωπικό και κατάλληλο εξοπλισμό.
  • Καθιερώνουμε στόχους ποιότητας, την επίτευξη των οποίων ανασκοπούμε και αξιολογούμε σε τακτά χρονικά διαστήματα μέσω των διαδικασιών του συστήματός μας. Παράλληλα παρακολουθούμε, μετράμε και αξιολογούμε τις κρίσιμες παραμέτρους και διεργασίες, ώστε να εξασφαλίζεται η ποιότητα, η ασφάλεια προσωπικού και προϊόντος και η συνεχής καταλληλότητα εγκαταστάσεων και εξοπλισμού.
 
 
 
 

Εργαστήριο Εδαφομηχανικής - IONIA LABS

 
Τηλέφωνο 2102720037
 
Κινητό τηλέφωνο 6932338502
 
Φαξ 2102770982